تعمـیرات ، ارتقا و نگهداری ماشین آلات صنعتی :

 

امروزه صنـایع تولیدی ، تبدیلی و بسته بنـدی دارنده ماشین آلات و خطـوط اتوماتیک و مبتنی بـر PLC به نوعی با بحث تعمیـرات ، ارتـقا و نگهداری دستگاه آلات خود با دو راهکار مشخص روبـرو هستند :

 

1. انـجام امور تعمـیرات و نگهداری را با استخدام نیـروی متـخصص بصورت تمـام وقت خود به عهده بگیرند .

2. انجام کلیه امور تعمیرات و نگهداری را هنگام خرابی یا بروز رسانی به پیمانکار بسپارند .

 

هدف از ایـجاد یک سیـستم صـحیح تعمیـرات و نگهـداری عبارتست از :

 

- افـزایـش رانـدمـان و طـول عـمـر ماشـیـن آلات .

- افـزایـش قابلیـت اطـمینـان ماشـین آلات .

- جـلو گیـری از وقـفه طولانی در عمـلیـات تولیـد بدلیل نقص فنی .

- کاهـش تعـمیرات اتفـاقـی ماشـین آلات .

- کاهـش هـزینه‌ های توقـف ناشی از خرابی ماشین آلات .

 

به یـاد داشته باشید که برنامه ریزی برای تعـمیرات و نگهداری تجهـیزات و ماشین آلات

با بـرنامـه زمانی مشـخص و با استفاده از تجـزیه و تحلیـل های مـهنـدسی

هزینـه نگهداری ماشـین آلات را کاهـش داده و راندمان

را در سـطـح بـهـینه نـگه مـیدارد .

 

برای مشاوره و بازدید رایگان از تجهیزات اتوماسیون صنعتی و ماشین آلات

 

بـا مـا تمـاس بگیـرید .

آخرین مطالب